• PHU Justyna Drażba realizuje operację „Aktywna turystyka na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim”

    Cele operacji: Rozwój działalności przedsiębiorstwa PHU Justyna Drażba, służącej podniesieniu wartości obszarów rybackich poprzez świadczenie usług wypożyczalni kajaków, desek sup, organizacji spływów kajakowych i wycieczek krajoznawczych po obszarze LSR, oraz stworzenie 2 miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko- Augustowskie                     

    Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

    Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 1 sztuka ; Liczba osób z grup defaworyzowanych zatrudnionych w ramach nowoutworzonych miejsc pracy – 2 osoby;  Liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1 sztuka;  Liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25 etat

    Całkowity koszt operacji: 536 009,25 zł; Pomoc finansowa: 217 889,00 w tym w ramach EFMR 185 205,65 zł

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Scroll to Top